Zgłaszający żądanie
Podaj adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia żądania.

Dane Adresowe

Zgłaszam żądanie przechowywania po upływie terminu odbioru:

Żądanie będzie obowiązywało następnego dnia, licząc od dnia przyjęcia żądania.

Za przechowywanie po upływie terminu odbioru przesyłek pocztowych lub przekazów pocztowych uiszczę opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

Okres przechowywania:
1) przesyłek rejestrowanych i listowych nierejestrowanych awizowanych wynosi maksymalnie 14 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminie odbioru,
2) przekazów pocztowych wynosi maksymalnie 7 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu odbioru.

Przechowywanie nie obejmuje:
1) pism w postępowaniu: karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, administracyjnym, podatkowym oraz pisma w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
2) przesyłek z zawartością pszczół i piskląt ptactwa domowego, próbek z mlekiem,
3) PACZEK24, PACZEK48,
4) Paczek+,
5) Pocztex.

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – w celu realizacji żądania, na podstawie § 37 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych dotyczących realizacji usług z zastrzeżeniem żądania.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania żądania oraz przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych dotyczących realizacji usług z zastrzeżeniem żądania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji żądania.
Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl
Informacje dotyczące praw, przysługującym osobom, których dane osobowe dotyczą, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podwykonawcę (usługi chmurowe) na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

 


captcha